Disclaimer

9/30/2020

Als we op deze pagina ‘we’ of ‘ons’ schrijven, dan bedoelen we  Arena Travel BVBA :
Halensebaan 148 - 3290 Diest - Ondernemingsnummer:  BE 0899.335.104 - Zaakvoerder: Maarten Porters

Door gebruik te maken van onze website verbind je je ertoe onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist en bijgewerkt zou zijn. Het betreft evenwel louter een inspanningsverbintenis. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Bij twijfel of indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dien je ons altijd te contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

We kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ons de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

Je verbindt je er onder andere toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet zodanig te gebruiken dat een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan ons te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken zoals vermeld in onze algemene voorwaarden zijn bevoegd.

Contacteer ons

Arena Travel BVBA | Halensebaan 148 - 3290 Diest

013 / 33 41 02 | eb.levartanera@ofni

A5833 | BE 0899.335.104

dinsdag, donderdag en zaterdag van 13:30 tot 18:00
Of steeds beschikbaar op afspraak

©2020 Arena Travel BV - Webdesign by FastFocus Studios

VVR